Hyppigt stillede spørgsmål

Spørgsmål

  Kan alle købe Fundamental Invest?

  Ja, der er åbent for køb i begge afdelinger.

  Du kan læse nærmere om, hvordan du bærer dig ad med at købe og sælge beviser i Fundamental Invest under menupunktet Sådan investerer du.

  Afdeling Stock Pick kan benyttes til at placere såvel frie midler som pensionsmidler, samt midler fra selskaber (A/S og Aps), men kan ikke benyttes til placering af midler fra virksomhedsordninger.

  Afdeling Stock Pick II Akkumulerende retter sig særligt til pensionsmidler samt midler fra selskaber (A/S og ApS) og investorer, der placerer midler fra virksomhedsordninger.

  Det anbefales, at du søger rådgivning, inden du investerer dine midler.

  Er der et minimumsbeløb, som man skal investere for?

  Nej, du kan købe for lige så lidt eller lige så meget i begge afdelinger, som du måtte ønske. Du skal dog mindst investere i ét investeringsbevis.

  Hvordan er fremgangsmåden for at købe/sælge investeringsbeviser ?

  Du logger ind på din netbank og køber/sælger derigennem. Du finder typisk Fundamental Invests to afdelinger ved at angive fondskoden. Fondskoden, også kaldet ISIN-koden, på foreningens afdelinger er:

  Afdeling Stock Pick: DK0016272602
  Afdeling Stock Pick II Akkumulerende: DK0060521854

  Alternativt kontakter du din bankrådgiver, og beder denne købe/sælge investeringsbeviser i Fundamental Invest og oplyser i den forbindelse ovennævnte fondskoder.

  Læs nærmere under menupunktet Sådan investerer du.

  Kan jeg altid sælge mine investeringsbeviser i Fundamental Invest?

  Ja, der er tilknyttet en Market Maker (Lån & Spar Bank), som fra kl 09.45 hver dag stiller priser i Fundamental Invest på Nasdaq Copenhagen A/S.

  Der er umiddelbart ingen beløbsgrænse for, hvor meget der kan sælges for. Investeringsbeviserne handles på samme måde som aktier med en afviklingsperiode på 2 dage.

  Hvordan opgøres den indre værdi pr. andel ?

  Den indre værdi er den regnskabsmæssige værdi af et bevis i afdeling Stock Pick og afdeling Stock Pick II Akkumulerende.

  Den indre værdi beregnes ved at lægge værdien af afdelingens værdipapirer samt kontantbeholdningen sammen og dividere denne formue med antallet af udstedte investeringsbeviser. Den indre værdi for hver af afdelingerne beregnes løbende dagen igennem. Det gør det nemt at følge værdien af dine investeringer.

  Den indre værdi danner også baggrund for de kurser, du køber og sælger dine investeringsbeviser til.

  Hvordan fremkommer kursen på investeringsbeviserne?

  Indre værdi på investeringsbeviserne i Fundamental Invests to afdelinger afspejler værdien af de aktier og kontanter, der indgår i porteføljen.

  Løbende gennem dagen beregnes afdelingernes indre værdi samt emissionspris (dog ikke under emissionsstop) og indløsningspris for hver af afdelingerne.

  Bemærk, at kursen på investeringsbeviserne i perioder med emissionsstop kan ligge højere end normalt i forhold til indre værdi.

  Hvad er cirkulerende andele (beviser)?

  Cirkulerende andele er antallet af udstedte investeringsbeviser i henholdsvis afdeling Stock Pick og afdeling Stock Pick II Akkumulerende. Det kaldes også for fondens nominelle kapital.

  Er der forskel på, hvorledes der investeres i de 2 afdelinger?

  Nej, investeringsstrategien er nøjagtig den samme i begge afdelinger.

  Der tilstræbes ligeledes, at den procentvise fordeling på investeringen i de enkelte selskaber, er den samme. Forskelle i investorernes køb og salg af investeringsbeviser i de to afdelinger kan dog medføre, at der kan være perioder med mindre forskelle i sammensætningen af porteføljerne.

  Hvilken af afdelingerne skal jeg købe?

  I afdeling Stock Pick (fondskode DK0016272602) er det muligt at investere for såvel frie midler, pensionsmidler og midler i selskaber (A/S og ApS mv). Det skal dog understreges, at det ikke er tilladt at købe afdeling Stock Pick for midler i virksomhedsordningen.

  I afdeling Stock Pick II Akkumulerende (fondskode DK0060521854), er det muligt at investere såvel pensionsmidler, midler placeret i virksomhedsordningen samt midler i selskaber (A/S og ApS mv). Det er dog ikke hensigtsmæssigt at købe for frie midler i denne afdeling, da afdelingens investeringsbeviser er lagerbeskattede. Læs nærmere under menupunktet Sådan investerer du.

  Hvad er omkostningerne?

  Omkostningerne består af de driftsudgifter, som foreningen og afdelingerne afholder, herunder honorarer til rådgiver, depotbank og administration. Omkostningsprocenten i de to afdelinger i Fundamental Invest er faldet en del over de senere år i takt med den kraftigt forøgede formue.

  Du kan læse nærmere om omkostningerne i de to afdelinger under menupunktet Omkostninger.

  Hvornår får jeg udbytte?

  Der udbetales kun udbytte i Fundamental Invests afdeling Stock Pick. Afdeling Stock Pick II Akkumulerende er, som navnet siger, akkumulerende, dvs. hele værditilvæksten lægges til den indre værdi.

  Udbyttet udbetales som hovedregel efter, at årsregnskabet er udarbejdet og revideret omkring 1. februar i året efter regnskabsåret, og godkendes efterfølgende af generalforsamlingen.

  Udbyttet udbetales til den konto, der er tilknyttet dit depot med investeringsbeviser i Fundamental Invest, og du har gennem din bank mulighed for at få en automatisk geninvesteringsaftale, hvilket betyder, at udbyttet i stedet for at blive udbetalt geninvesteres i afdelingen.

  Læs nærmere om udbytte under menupunktet Udbytte.

  Hvordan opgøres udlodning/udbytte pr. andel?

  Udlodningen for et givet år baseres på udbytter og renter samt realiserede kursgevinster og -tab, beregnet i forhold til anskaffelsesværdien. Udlodningen beregnes efter et regelsæt i Ligningslovens § 16C og angiver den minimumsudlodning, som foreningen er forpligtet til at gennemføre.

  Alt afkastet behandles som aktieindkomst. Er den samlede udlodning negativ overføres den til fremførsel i senere års udlodning. Udlodningsprocenten nedrundes til nærmeste 0,10 pct.

  Hvorfor kan kursen falde efter udbetaling af udbytte?

  Kursen vil typisk falde med det udloddede udbytte i en afdeling. Hvis den samlede udlodning for et år eksempelvis udgør kr. 20,00 pr. andel, og kursen på dagen før udlodningen var kr. 120,00, vil kursen som udgangspunkt falde til kr. 100,00 efter udlodningen.

  Udlodningen vil tilgå investors konto 2 bankdage efter udlodningsdagen.

  Hvor kan jeg se en beholdningsoversigt?

  Fundamental Invest oplyser ikke løbende offentligheden om alle sine positioner. De ti største positioner fremgår af hjemmesiden under afdelingerne, og du kan finde dem ved at klikke på afdelingsbeskrivelserne for de to afdelinger Stock Pick og Stock Pick II Akkumulerende.

  Beholdningsoversigt pr. halvåret og ultimo året kan fås ved at rette henvendelse til foreningens investeringsforvaltningsselskab efter offentliggørelse af halvårs- og årsrapporter.

  Hvornår er der generalforsamling?

  Fundamental Invest afholder almindeligvis ordinær generalforsamling i marts/april måned. Dato fremgår af foreningens finanskalender.

  Hvornår modtager jeg indkaldelsen til en generalforsamling?

  Indkaldelsen til en generalforsamling udsendes ca. 3-4 uger forinden generalforsamlingen og bliver desuden lagt på foreningens hjemmeside under Generalforsamlinger.

  Hvordan tilmelder jeg mig generalforsamlingen?

  Du kan tilmelde dig og afgive fuldmagt elektronisk via foreningens medlemsportal. Link til medlemsportalen kan findes her.

  Ved tilmelding og afgivelse af fuldmagt via medlemsportalen skal du bruge enten Nem-ID eller brugernavn og adgangskode, der begge fremgår af den fremsendte tilmeldingsblanket. Tilmeldningsblanketten kan tillige sendes til: Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby.

  Hvornår får jeg adgangskortet til generalforsamlingen?

  Adgangskort bliver efter tilmeldingsfristens udløb udsendt elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i medlemsportalen, hvilket oftest er ca. 5 bankdage før generalforsamlingen.

  Er det ikke muligt at modtage adgangskortet elektronisk eller udskrive det selv, kan adgangskort afhentes ved indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt ID.

  Hvornår kan der stilles forslag til behandling på generalforsamlingen?

  Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling kan sendes til foreningens investeringsforvaltningsselskab Invest Administration A/S, Badstuestræde 20, 1209 København K. Forslag skal, jf. vedtægternes § 14, stk. 8, være skriftligt fremsendt senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Her til venstre ser du en liste over hyppigt stillede spørgsmål.

Klik på spørgsmålet for at læse svaret.

Kan alle købe Fundamental Invest?

Ja, der er åbent for køb i begge afdelinger.

Du kan læse nærmere om, hvordan du bærer dig ad med at købe og sælge beviser i Fundamental Invest under menupunktet Sådan investerer du.

Afdeling Stock Pick kan benyttes til at placere såvel frie midler som pensionsmidler, samt midler fra selskaber (A/S og Aps), men kan ikke benyttes til placering af midler fra virksomhedsordninger.

Afdeling Stock Pick II Akkumulerende retter sig særligt til pensionsmidler samt midler fra selskaber (A/S og ApS) og investorer, der placerer midler fra virksomhedsordninger.

Det anbefales, at du søger rådgivning, inden du investerer dine midler.

Er der et minimumsbeløb, som man skal investere for?

Nej, du kan købe for lige så lidt eller lige så meget i begge afdelinger, som du måtte ønske. Du skal dog mindst investere i ét investeringsbevis.

Hvordan er fremgangsmåden for at købe/sælge investeringsbeviser ?

Du logger ind på din netbank og køber/sælger derigennem. Du finder typisk Fundamental Invests to afdelinger ved at angive fondskoden. Fondskoden, også kaldet ISIN-koden, på foreningens afdelinger er:

Afdeling Stock Pick: DK0016272602
Afdeling Stock Pick II Akkumulerende: DK0060521854

Alternativt kontakter du din bankrådgiver, og beder denne købe/sælge investeringsbeviser i Fundamental Invest og oplyser i den forbindelse ovennævnte fondskoder.

Læs nærmere under menupunktet Sådan investerer du.

Kan jeg altid sælge mine investeringsbeviser i Fundamental Invest?

Ja, der er tilknyttet en Market Maker (Lån & Spar Bank), som fra kl 09.45 hver dag stiller priser i Fundamental Invest på Nasdaq Copenhagen A/S.

Der er umiddelbart ingen beløbsgrænse for, hvor meget der kan sælges for. Investeringsbeviserne handles på samme måde som aktier med en afviklingsperiode på 2 dage.

Hvordan opgøres den indre værdi pr. andel ?

Den indre værdi er den regnskabsmæssige værdi af et bevis i afdeling Stock Pick og afdeling Stock Pick II Akkumulerende.

Den indre værdi beregnes ved at lægge værdien af afdelingens værdipapirer samt kontantbeholdningen sammen og dividere denne formue med antallet af udstedte investeringsbeviser. Den indre værdi for hver af afdelingerne beregnes løbende dagen igennem. Det gør det nemt at følge værdien af dine investeringer.

Den indre værdi danner også baggrund for de kurser, du køber og sælger dine investeringsbeviser til.

Hvordan fremkommer kursen på investeringsbeviserne?

Indre værdi på investeringsbeviserne i Fundamental Invests to afdelinger afspejler værdien af de aktier og kontanter, der indgår i porteføljen.

Løbende gennem dagen beregnes afdelingernes indre værdi samt emissionspris (dog ikke under emissionsstop) og indløsningspris for hver af afdelingerne.

Bemærk, at kursen på investeringsbeviserne i perioder med emissionsstop kan ligge højere end normalt i forhold til indre værdi.

Hvad er cirkulerende andele (beviser)?

Cirkulerende andele er antallet af udstedte investeringsbeviser i henholdsvis afdeling Stock Pick og afdeling Stock Pick II Akkumulerende. Det kaldes også for fondens nominelle kapital.

Er der forskel på, hvorledes der investeres i de 2 afdelinger?

Nej, investeringsstrategien er nøjagtig den samme i begge afdelinger.

Der tilstræbes ligeledes, at den procentvise fordeling på investeringen i de enkelte selskaber, er den samme. Forskelle i investorernes køb og salg af investeringsbeviser i de to afdelinger kan dog medføre, at der kan være perioder med mindre forskelle i sammensætningen af porteføljerne.

Hvilken af afdelingerne skal jeg købe?

I afdeling Stock Pick (fondskode DK0016272602) er det muligt at investere for såvel frie midler, pensionsmidler og midler i selskaber (A/S og ApS mv). Det skal dog understreges, at det ikke er tilladt at købe afdeling Stock Pick for midler i virksomhedsordningen.

I afdeling Stock Pick II Akkumulerende (fondskode DK0060521854), er det muligt at investere såvel pensionsmidler, midler placeret i virksomhedsordningen samt midler i selskaber (A/S og ApS mv). Det er dog ikke hensigtsmæssigt at købe for frie midler i denne afdeling, da afdelingens investeringsbeviser er lagerbeskattede. Læs nærmere under menupunktet Sådan investerer du.

Hvad er omkostningerne?

Omkostningerne består af de driftsudgifter, som foreningen og afdelingerne afholder, herunder honorarer til rådgiver, depotbank og administration. Omkostningsprocenten i de to afdelinger i Fundamental Invest er faldet en del over de senere år i takt med den kraftigt forøgede formue.

Du kan læse nærmere om omkostningerne i de to afdelinger under menupunktet Omkostninger.

Hvornår får jeg udbytte?

Der udbetales kun udbytte i Fundamental Invests afdeling Stock Pick. Afdeling Stock Pick II Akkumulerende er, som navnet siger, akkumulerende, dvs. hele værditilvæksten lægges til den indre værdi.

Udbyttet udbetales som hovedregel efter, at årsregnskabet er udarbejdet og revideret omkring 1. februar i året efter regnskabsåret, og godkendes efterfølgende af generalforsamlingen.

Udbyttet udbetales til den konto, der er tilknyttet dit depot med investeringsbeviser i Fundamental Invest, og du har gennem din bank mulighed for at få en automatisk geninvesteringsaftale, hvilket betyder, at udbyttet i stedet for at blive udbetalt geninvesteres i afdelingen.

Læs nærmere om udbytte under menupunktet Udbytte.

Hvordan opgøres udlodning/udbytte pr. andel?

Udlodningen for et givet år baseres på udbytter og renter samt realiserede kursgevinster og -tab, beregnet i forhold til anskaffelsesværdien. Udlodningen beregnes efter et regelsæt i Ligningslovens § 16C og angiver den minimumsudlodning, som foreningen er forpligtet til at gennemføre.

Alt afkastet behandles som aktieindkomst. Er den samlede udlodning negativ overføres den til fremførsel i senere års udlodning. Udlodningsprocenten nedrundes til nærmeste 0,10 pct.

Hvorfor kan kursen falde efter udbetaling af udbytte?

Kursen vil typisk falde med det udloddede udbytte i en afdeling. Hvis den samlede udlodning for et år eksempelvis udgør kr. 20,00 pr. andel, og kursen på dagen før udlodningen var kr. 120,00, vil kursen som udgangspunkt falde til kr. 100,00 efter udlodningen.

Udlodningen vil tilgå investors konto 2 bankdage efter udlodningsdagen.

Hvor kan jeg se en beholdningsoversigt?

Fundamental Invest oplyser ikke løbende offentligheden om alle sine positioner. De ti største positioner fremgår af hjemmesiden under afdelingerne, og du kan finde dem ved at klikke på afdelingsbeskrivelserne for de to afdelinger Stock Pick og Stock Pick II Akkumulerende.

Beholdningsoversigt pr. halvåret og ultimo året kan fås ved at rette henvendelse til foreningens investeringsforvaltningsselskab efter offentliggørelse af halvårs- og årsrapporter.

Hvornår er der generalforsamling?

Fundamental Invest afholder almindeligvis ordinær generalforsamling i marts/april måned. Dato fremgår af foreningens finanskalender.

Hvornår modtager jeg indkaldelsen til en generalforsamling?

Indkaldelsen til en generalforsamling udsendes ca. 3-4 uger forinden generalforsamlingen og bliver desuden lagt på foreningens hjemmeside under Generalforsamlinger.

Hvordan tilmelder jeg mig generalforsamlingen?

Du kan tilmelde dig og afgive fuldmagt elektronisk via foreningens medlemsportal. Link til medlemsportalen kan findes her.

Ved tilmelding og afgivelse af fuldmagt via medlemsportalen skal du bruge enten Nem-ID eller brugernavn og adgangskode, der begge fremgår af den fremsendte tilmeldingsblanket. Tilmeldningsblanketten kan tillige sendes til: Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby.

Hvornår får jeg adgangskortet til generalforsamlingen?

Adgangskort bliver efter tilmeldingsfristens udløb udsendt elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i medlemsportalen, hvilket oftest er ca. 5 bankdage før generalforsamlingen.

Er det ikke muligt at modtage adgangskortet elektronisk eller udskrive det selv, kan adgangskort afhentes ved indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt ID.

Hvornår kan der stilles forslag til behandling på generalforsamlingen?

Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling kan sendes til foreningens investeringsforvaltningsselskab Invest Administration A/S, Badstuestræde 20, 1209 København K. Forslag skal, jf. vedtægternes § 14, stk. 8, være skriftligt fremsendt senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.