Ordliste

Her på hjemmesiden og i kursoplysningerne fra Nasdaq Copenhagen er der for foreningen og afdelingerne en lang række fagudtryk, som vi har forsøgt at samle her.

Indre værdi
Afdelingernes indre værdi beregnes ud fra den underliggende værdi af de enkelte afdelingers værdipapirer, kontantbeholdninger, m.v. Indre værdi beregnes og opdateres løbende på hver børsdag. Vi anbefaler medlemmerne ikke at handle foreningens beviser, før dagens første indre værdi er beregnet og offentliggjort.

Emissionstillæg
Emissionstillægget er det tillæg til at dække omkostninger, som bliver lagt oven i den indre værdi ved emission. Emissionskursen vil være summen af indre værdi og emissionstillægget.

Indløsningsfradrag
Indløsningsfradraget er det fradrag til at dække omkostninger, som bliver fratrukket indre værdi ved indløsning. Indløsningskursen vil være indre værdi fratrukket indløsningsfradraget.

Løbende omkostninger
Løbende omkostninger omfatter afdelingens samlede årlige omkostninger til investeringsrådgivning, depot, administration etc., men ikke omkostninger til handel med værdipapirer i porteføljen eller til emission og indløsning.

Indirekte handelsomkostninger
Det antages, at foreningen ved siden af de direkte handelsomkostninger også har indirekte handelsomkostninger som følge af, at der kan være forskel på de kurser, foreningen kan handle sine værdipapirer til i markedet, alt efter om der er tale om køb eller salg. Dette beregnes efter en skabelon udarbejdet af Finanstilsynet som et skøn over disse omkostninger, og de oplyses separat.

Benchmark
Et benchmark er en målestok for et gennemsnitligt markedsafkast på de investeringsmarkeder, en given afdeling investerer i, for aktier typisk et aktieindeks. Fundamental Invest anvender ikke benchmark.

Risikokategori
Der findes to risikokategorier, som er beskrevet nærmere under fanebladet Om risiko. Den ene måler på en skala fra 1 til 7 afdelingens standardafvigelse over typisk 5 år, dvs. hvor meget kurserne svinger over tiden. Den anden er en trafiklysskala, hvor alle investeringsforeningsbeviser er gule uanset investeringsuniverset.