Omkostninger

Fundamental Invest har som målsætning at holde et konkurrencedygtigt omkostningsniveau i forhold til øvrige investeringsfonde med samme investeringsunivers.

Omkostningsudviklingen har været faldende gennem de senere år i takt med, at foreningen er vokset. Omkostningerne i oversigten er beregnet efter reglerne om ÅOP (årlige omkostninger i procent). ÅOP består af tre elementer:

  • afdelingens løbende omkostninger, opgjort som summen af omkostninger til investeringsrådgivning, depot og administration, etc.,
  • afdelingens handelsomkostninger, dvs. omkostningerne til at handle de aktier, som afdelingen har investeret i, og
  • summen af emissionstillæg og indløsningsfradrag, divideret med 7, dvs. med ud fra en forudsætning om, at investor har investeringen i 7 år.

Hertil oplyses som supplement et skøn over de indirekte handelsomkostninger, som er de omkostninger, afdelingen antages at have som følge af, at kursen på en aktie i markedet vil være forskellig alt efter, om afdelingen ønsker at købe eller sælge. Disse skønnede omkostninger er beregnet en skabelon, fastsat af Finanstilsynet, og oplyses separat.

Omkostninger i Fundamental Invest i pct.

 Stock PickStock Pick II
Akkumulerende
Forventet ÅOP 20191,66%1,68%
- heraf omkostningsprocent1,54%1,56%
- heraf 1/7 emissionstillæg og indløsningsfradrag0,04%0,04%
- heraf handelsomkostninger0,08%0,08%
Indirekte handelsomkostninger0,05%0,06%
Maksimal omkostningsprocent, jf. vedtægterne3,50%3,50%
ÅOP median 2018 (InvesteringDanmark, kategori danske aktier)1,63%1,63%

Omkostningsprocenterne er efter reglerne beregnet som en forventning for året, og de endeligt realiserede omkostninger kan derfor blive både højere eller lavere end forventningen.